Hasta Aydınlatma Metni

HASTA AYDINLATMA METNİ

1. VERİ SORUMLUSU:

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla OP. Dr. HİLAL ÖZER tarafından hazırlanmıştır.

 

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMAÇLARI, İŞLENECEK KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ VE HUKUKİ İŞLEME GEREKÇELERİ İLE KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ:

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları, kategorileri ve hukuki işleme gerekçeleri aşağıda karşılaştırılmalı olarak sunulmuştur.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMAÇLARI

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ

KİŞİSEL VERİ İŞLEMENİN HUKUKİ GEREKÇESİ

Hastanın Tıbbı Teşhis, Tanı ve Tedavi Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik, İletişim Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması
Kimlik, İletişim, Mesleki Deneyim, Sağlık Bilgisi, Diğer (Hasta Bilgisi) Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi (6698 Sayılı Kanun Uyarınca md. 6/3)
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Kimlik, İletişim, Sağlık Bilgisi, Diğer (Hasta Bilgisi), Müşteri İşlem Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi (6698 Sayılı Kanun Uyarınca md. 6/3)
Reklam / Tanıtım Süreçlerinin Yürütülmesi Kimlik, Sağlık Bilgisi, Görsel ve İşitsel Kayıtlar Açık Rıza Alınması

 

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen hukuki sebeplere dayalı olarak elden teslim ve ilgili formun doldurulması aracılığıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ:

Muayenehane tarafından kişisel verileriniz;

- Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
- Reklam / Tanıtım Süreçlerinin Yürütülmesi,
- Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,

amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine aktarılabilecek; açık rıza alınması halinde herkese açık şekilde internet sitesinde / sosyal medyada ve bilimsel faaliyetlerde paylaşılabilecektir.
 

4. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI:

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, sıfatıyla OP. Dr. Hilal ÖZER'e “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca Neorama Plaza Beştepe Mahallesi, Yaşam Cad. No 13 A / 2 Yenimahalle / Ankara - Türkiye’’ adresine yazılı olarak ve “[email protected] adresine elektronik posta aracılığıyla iletebilirsiniz.